Regulamin Pokoi FLAMING i Domków Letniskowych FLAMING


Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

1. Rezerwacji można dokonać: osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

2. Warunkiem rezerwacji jest wpłata zadatku za dwie doby w terminie trzech dni od momentu wstępnej rezerwacji. Resztę należności za pobyt należy uiścić w dniu przyjazdu z chwilą wydania kluczy do pokoju lub domku.

3. Do cen podanych w cenniku należy doliczyć opłatę klimatyczną.

4. Niestawienie się Gościa w ośrodku/domku do godziny 10:00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczny z rezygnacją z pobytu, chyba że Gość wcześniej zawiadomił recepcję o późniejszym przyjeździe.

5. Rezerwacja załatwiana bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia pobytu opłacana jest w całości w dniu przyjazdu.

6. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w zarezerwowanym czasie, z przyczyn niezależnych ośrodka/domku pobrana należność za pobyt nie podlega zwrotowi.

7. Przedłużenie pobytu poza okres ustalony może byś spełnione w miarę istniejących możliwości po uprzednim zgłoszeniu w recepcji. Życzenie przedłużenia pobytu nie wiąże pensjonatu.

8. Po przyjeździe należy dokonać rejestracji w recepcji(dotyczy to również wynajmu domków letniskowych, przy rejestracji należy okazać dowód tożsamości ze zdjęciem) oraz uiścić należność za cały pobyt.

9. Pojazdy należy ustawiać tylko w miejscu do tego przeznaczonym.

10. Parking udostępniony gościom jest niestrzeżony i bezpłatny.

11. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 14.00 i trwa do godziny 10.00 następnego dnia.

12. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu

13. Gość pokoju/domku jest zobowiązany do odszkodowania za wszelkie szkody w tym uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność lub z przyczyn, za które ponoszą odpowiedzialność odwiedzające go osoby.

14. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych pokoju/domku, powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób.

15. Gość pokoju/domku nie może – bez zgody kierownictwa przekazywać pokoju/domku osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

16. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych, czajników elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju/domku jak również zabronione jest używanie ognia otwartego. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z KARĄ PIENIĘŻNĄ.

17. W pokojach/domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.

18. Goście przebywający na terenie obiektu, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.

19. Prosi się o wzmożoną opiekę nad dziećmi.

20. Obowiązuje cisza nocna w godzinach: 22:00-7:00.

21. Za rzeczy pozostawione w pokojach/domkach letniskowych Flaming nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju/domku.

22. Pobyt zwierząt w pokoju/domku ustalany jest indywidualnie.

23. Przebywanie psów na terenie całego Ośrodka dozwolone jest tylko z ważnym świadectwem szczepień, w kagańcu i na smyczy. Właściciele psów zobowiązani są do sprzątania nieczystości pozostawionych przez zwierzęta. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym Gościom.

24. Kierownictwo Ośrodka zastrzega sobie prawo żądania opuszczenia terenu przez Gości, nie przestrzegających Regulaminu – szczególnie zakłócających w rażący sposób wypoczynek innym Gościom Ośrodka.

25. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

26. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2017 r.

 

Regulamin placu zabaw


1. Plac zabaw dla dzieci jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi.

2. Elementy placu zabaw przeznaczone są dla dzieci od lat 3.

3. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod opieką dorosłych, którzy za nie ponoszą odpowiedzialność.

4. Osoby przebywające na terenie placu zabaw zobowiązane są do zachowania porządku.

5. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

6. W związku z zagrożeniem zdrowia i urazami niedopuszczalne jest:

  • wchodzenie na dachy wież, domków, na górę huśtawek;
  • siadanie we dwoje i więcej osób na pojedynczych siedziskach huśtawek i bujaków;
  • huśtanie się na stojąco;
  • wjeżdżanie na plac zabaw rowerem, hulajnogą, na rolkach lub wrotkach;

7. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia papierosów oraz przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających.

8. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia placu zabaw bądź ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną.

Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu placu zabaw.Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia należy niezwłocznie zgłosić Gospodarzowi Flaminga.

Akceptacja regulaminu
Przyjmuje się, że każda osoba zgłaszająca zainteresowanie pobytem w pensjonacie/domkach, rezerwująca pobyt w pensjonacie/domkach oraz przebywająca w pensjonacie/domkach (jak również osoby z nią przebywające) akceptuje powyższy regulamin bez zastrzeżeń i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
TELEFONY ALARMOWE